Om Forum för levande historia

Forum för levande historia arbetar för att motverka intolerans genom att berätta om brott mot mänskligheten i historien och i vår samtid. Med både beprövade och innovativa metoder och arbetssätt, allt från pedagogiska material och utställningar till seminarier och sociala medier – förmedlar vi kunskap och skapar dialog. Personlig identifikation och möjligheten att testa egna värderingar och normer står ofta i fokus. Vi vänder oss främst till lärare och elever från årskurs 4 till gymnasiet och vill inspirera till att vilja lära sig mer, men också till reflektion över eget ansvar och agerande.

Vi arbetar utifrån en övertygelse om att det går att dra lärdom av historien för att motverka och förebygga intolerans. På så sätt bidrar vi till att stärka demokrati, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter.

Att vara intolerant är att inte acceptera och respektera olikheter. Ibland riktas intoleransen mot en specifik grupp och leder till diskriminering, trakasserier, våld eller andra former av negativ särbehandling på grund av exempelvis hudfärg, ursprung, kultur eller trosuppfattning. Det kan påverka en människas vardag där hon bor, går i skolan eller arbetar, men kan också få långtgående konsekvenser för hela grupper och samhällen. Ett av de mest extrema uttrycken finner vi i folkmorden på judar och romer under andra världskriget. Under samma tid förföljdes och mördades även andra som inte passade in i nazisternas världsbild, som homosexuella och personer med funktionshinder. Liknande mekanismer har bidragit till andra brott mot mänskligheten i bland annat forna Jugoslavien, Rwanda och Kambodja.

Även i vår tid drabbas många människor av omgivningens intolerans för att de anses avvikande eller främmande. I dagens Europa är judar, romer, muslimer och homo-, bi- och transpersoner några av de mest utsatta grupperna. Därför måste arbetet för ökad tolerans och för alla människors lika värde fortsätta, för intolerans och demokrati är varandras absoluta motsatser.

Mer information hittar du på www.levandehistoria.se